-A A A+


Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ  I  DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 

Oświadczenie sporządzono na dzień 12-09-2023 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 848

Miasto Żywiec zobowiązuje się zapewniać dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami krajowymi transponującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102X.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

a)   strony: www.parkowanie.zywiec.pl;

b)   budynku przy ulicy Kościuszki 4 w Żywcu

 

A.  DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA - STRONA INTERNETOWA

 

Data publikacji strony internetowej: listopad 2022

Powiększanie czcionki i kontrast

Rozmiary czcionek zastosowanych i kontrast na stronie można dostosować do potrzeb użytkowników (prawy górny róg „-A A +A”; w tym samym miejscu można włączyć kontrast).

Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach można również zmienić ustawienia w przeglądarkach:

Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++)

Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

Edge: ( …) Ustawienia i nie tylko (Alt+F) > Powiększ

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1.   Mogą wystąpić sytuacje, iż pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne (pochodzą z różnych źródeł, np. mapa                           z parkomatami);

2.   Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną, koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej, adres poczty elektronicznej bogdan.hebda@zywiec.pl lub telefonicznie:

telefon: 33 475 42 45; lub osobiście: 34-300 Żywiec, Rynek 2, bud. A, pokój 205.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

www.parkowanie.zywiec.pl lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę otrzymania tej informacji.

Urząd Miejski w Żywcu powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Urząd Miejski w Żywcu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd Miejski w Żywcu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

B.  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – BUDYNEK PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 4 W ŻYWCU

 

Dostępność wejścia do budynku. 

Siedziba Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Żywcu znajduje się na parterze w budynku przy ulicy Kościuszki 4. Wejście od strony ul. Kościuszki. Obok drzwi umieszczony jest dzwonek w celu przywołania pracownika. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Barierą są schody betonowe prowadzące do pomieszczenia biurowego Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Żywcu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe ogólnodostępne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Urząd Miejski w Żywcu będzie dążył do zapewnienia tłumacza języka migowego oraz dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących.

INFORMACJE DODATKOWE


 Ułatwienia

Od stycznia 2023 roku Miasto Żywiec świadczy usługę "Mobilny Urzędnik". 

Jest to usługą publiczną dla mieszkańców Miasta Żywca o szczególnych potrzebach świadczona poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Żywcu (usługa mobilna), polegająca na obsłudze mieszkańców Miasta Żywca poza siedzibą Urzędu, celem ułatwienia załatwienia spraw urzędowych.

Program usługi „Mobilny Urzędnik” obejmuje wsparcie i pomoc poprzez wizytę pracownika Urzędu Miejskiego w Żywcu w miejscu zamieszkania lub pobytu Klienta, podczas której pracownik:

1.   udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku, deklaracji lub innego formularza;

2.   udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą;

3.   przyjmie podanie, wniosek lub oświadczenie.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z usługi „Mobilnego Urzędnika” są mieszkańcy Miasta Żywca o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miejskim w Żywcu
i spełniają przynajmniej jeden z wymogów wyszczególnionych poniżej:

1.    posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;

2.    posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

Szczegółowe informacje:

https://zywiec.pl/mobilny-urzednik-w-urzedzie-miejskim-w-zywcu

W uzasadnionych sytuacjach istnieje również możliwość obsługi / konsultacji klientów z pracownikami urzędu za pomocą SMS, MMS jak i komunikacji audiowizualnej za pomocą komunikatorów internetowych.