-A A A+


Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Żywcu.

Rozdział 1. 

Definicje i przepisy ogólne

§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i zwroty oznaczają:

1) SPPN - obszar objęty Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oznakowaną na wjazdach do strefy znakami D-44 „Strefa parkowania” i na wyjazdach znakami D-45 „Koniec strefy parkowania”,

2) Kontroler SPPN – pracownik Działu Obsługi SPPN, posiadający upoważnienie do kontroli uiszczenia opłat za parkowanie i wystawiania zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za brak wymaganej opłaty,

3) BSPPN – Biuro Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,

4) Abonament mieszkańca – dokument elektroniczny zawierający okres jego ważności, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego do którego tytuł prawny posiada osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN oraz nazwę ulicy, do postoju na której uprawniony jest użytkownik danego pojazdu,

5) Abonament na całą strefę – dokument elektroniczny zawierający numer rejestracyjny pojazdu samochodowego uprawniający do postoju na terenie całej SPPN oraz okres jego ważności,

6) Bilet parkingowy – wydruk z automatu parkingowego stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPPN, nie zachodzi konieczność umieszczania go w pojeździe,

7) Automat parkingowy (parkomat) – urządzenie inkasująco-rejestrujące, wydające za opłatą bilet na określony czas parkowania,

8) Zawiadomienie – dokument wystawiony przez kontrolera Działu Obsługi SPPN powiadamiający o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub udokumentowanego prawa do zwolnienia z opłaty,

9) System mobilny - dedykowane aplikacje, dzięki którym możliwe jest uiszczanie opłat za postój pojazdów w SPPN,

10) Prawidłowy czas postoju - jest to możliwy do stwierdzenia, udokumentowany i opłacony czas postoju samochodu w SPPN,

11) Nieprawidłowy (nieopłacony) czas - należy przez to rozumieć stwierdzony, udokumentowany, nieopłacony czas postoju pojazdu samochodowego w SPPN.

12) Operator SPPN - upoważniony przez Burmistrza Miasta Żywiec podmiot obsługujący SPPN.

§ 2. Płatne parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów samochodowych w SPPN w dni robocze tj.: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. 1. Wjazd do obszaru SPPN oznakowany jest znakiem D-44 "strefa parkowania", natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze SPPN obejmuje wszystkie, ogólnodostępne miejsca postojowe z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy:

– przykrawężnikowego parkowania na ulicach w miejscach oznaczonych znakiem D-18 "parking płatny", a w przypadku innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T-30 oraz odpowiadającym ww. sposobowi postoju oznakowaniem poziomym,

- parkowania na parkingach wydzielonych z wyłączeniem parkingów zakładowych, prywatnych i osiedlowych - zlokalizowanych poza pasem drogowym.

§ 4. Ustala się zerową stawkę opłaty za postój w SPPN w przypadku parkowania:

1) pojazdów ustawowo zwolnionych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

2) pojazdów przewożących osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadającą aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydawaną przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29 i odpowiednim oznakowaniem poziomym,

3) pojazdów służb komunalnych,

4) pojazdów TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek",

5) pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Żywcu i Straży Miejskiej w Żywcu.

Rozdział 2. 

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego

§ 5. 1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPPN jest opłacenie czasu postoju. Czas postoju opłaca się przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego lub abonamentu przy użyciu dostępnych metod płatności. Dopuszczalne jest także wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych.

2. Niewykorzystanie jednorazowo, w pełni opłaconego biletu parkingowego, upoważnia do jego użycia na innym miejscu w SPPN, w ramach opłaconego limitu czasu.

§ 6. 1. Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez:

a) wykupienie biletu parkingowego, który nabywa się w automatach parkingowych (samoobsługowy system biletów parkingowych) podając numer rejestracyjny parkowanego pojazdu i płacąc bezgotówkowo (dostępnymi metodami płatności) lub gotówką w kwocie równej iloczynowi liczby godzin planowanego czasu postoju i aktualnej stawki opłaty za czas parkowania, w przypadku płatności gotówkowej bilet parkingowy zostaje wydany za całą wpłaconą kwotę - automat nie wydaje reszty.

b) wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych podając numer rejestracyjny parkowanego pojazdu oraz czas postoju,

c) wykupienie abonamentów, które nabywa się w BSPPN podając w szczególności numer rejestracyjny parkowanego pojazdu i płacąc bezgotówkowo (dostępnymi metodami płatności) lub gotówką aktualną stawkę opłaty za abonament,

d) przedłużenie okresu ważności abonamentów za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej dokonując płatności bezgotówkowo (dostępnymi na stronie metodami płatności). 2. Opłatę dodatkową uiszcza się gotówką lub bezgotówkowo (dostępnymi metodami płatności) w BSPPN lub automacie parkingowym. Dodatkowo możliwe jest wykonanie przelewu na numer rachunku bankowego podanego na wezwaniu.

§ 7. 1. Wykupienie abonamentu na całą strefę uprawnia w okresie jego ważności do zgodnego z „Prawem o Ruchu Drogowym” niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi i poziomymi miejscu parkingowym w SPPN.

2. Wykupienie abonamentu mieszkańca uprawnia w okresie jego ważności do zgodnego z „Prawem o Ruchu Drogowym” niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi i poziomymi miejscu parkingowym znajdującym się na ulicy, na którą wydano abonament.

3. Abonament na całą strefę i abonament mieszkańca nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego SPPN w przypadku braku miejsc parkingowych.

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia abonament na całą strefę lub abonament mieszkańca z uwagi na nowy numer rejestracyjny pojazdu, ponosi koszty jego wydania.

§ 8. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, pojazdów służbowych urzędów, instytucji i innych podmiotów zlokalizowanych w SPPN w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne jak parkowanie innych pojazdów, z zastrzeżeniem §4 Regulaminu SPPN.

Rozdział 3. 

Rodzaje abonamentów obowiązujących w SPPN

§ 9. 1. W SPPN obowiązują:

1) abonament na całą strefę,

2) abonament mieszkańca.

2. Abonament można nabyć na okres minimum 30 dni, lub wielokrotność tej liczby, jednakże nie dłużej niż na 90 dni.

3. Abonament na całą strefę wydawany jest przez BSPPN po uprzednim złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty. Wniosek i opłatę można wnieść również za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Przy przedłużaniu abonamentu nie jest wymagane składanie kolejnego wniosku.

§ 10. 1. Abonament mieszkańca może wykupić osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy na ulicy zlokalizowanej na terenie SPPN w Żywcu.

2. Osoba zainteresowana nabyciem abonamentu mieszkańca składa w BSPPN stosowny wniosek oraz okazuje do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu którego jest właścicielem, a w przypadku pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingowej lub innej umowy cywilno-prawnej - ww. umowę. Do wniosku dołącza się także oświadczenie o zameldowaniu stałym lub tymczasowym przy ulicy objętej SPPN. Oświadczenie powyższe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej o której mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Abonament mieszkańca dotyczy jednego pojazdu samochodowego i uprawnia do postoju na ulicy, na którą złożono wniosek. W przypadku budynków narożnych możliwe jest wskazanie dwóch krzyżujących się ulic. Przy przedłużaniu abonamentu nie jest wymagane składanie kolejnego wniosku. Przedłużenie może być dokonane również za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

§ 11. 1. Wykupienie abonamentu na całą strefę uprawnia w okresie jej ważności do zgodnego z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi i poziomymi miejscu parkingowym w SPPN.

2. Wykupienie abonamentu mieszkańca uprawnia w okresie jego ważności do zgodnego z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi i poziomymi, miejscu parkingowym znajdującym się na ulicy, na którą wydano kartę abonamentu.

3. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego SPPN w przypadku braku miejsc parkingowych.

Rozdział 4. 

Postój niewłaściwy

§ 12. Mandat karny za postój niezgodny z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, nakładany przez Straż Miejską lub Policję nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w SPPN i jest niezależny od obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej za postój niewłaściwy.

Rozdział 5. 

Kontrola czasu postoju pojazdów

§ 13. Kontroli opłacenia czasu postoju pojazdów w SPPN mogą dokonywać wyłącznie kontrolerzy upoważnieni przez Operatora SPPN, którzy działają na podstawie niniejszego Regulaminu SPPN.

§ 14. 1. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na:

– kontrolowaniu wniesienia opłat za czas postoju pojazdów,

– sprawdzaniu ważności biletów parkingowych,

– sprawdzaniu ważności abonamentów,

– wystawianiu zawiadomienia o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej po stwierdzeniu nie wniesienia należnej opłaty za parkowanie,

– zgłaszaniu Policji lub Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

– kontrolowaniu stanu oznakowania poziomego i pionowego oraz zgłaszaniu nieprawidłowości w tym zakresie do zarządcy dróg.

2. Zawiadomienie o nieuiszczeniu opłaty za postój w SPPN zostaje wystawione przez kontrolera nie wcześniej niż 5 minut po stwierdzeniu braku opłaty za parkowanie.

3. W przypadku przekroczenia czasu opłaconego postoju zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej wystawia się nie wcześniej aniżeli po upływie 5 minut od upływu opłaconego czasu postoju.

§ 15. 1. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową.

2. Złożona reklamacja będzie uwzględniana, gdy:

– w chwili kontroli opłata za postój była uiszczona, lub gdy pomiędzy końcem opłaconego czasu postoju a czasem wystawienia zawiadomienia nie upłynęło 5 minut,

– na pojazd, na który została wystawiona opłata, wykupiony był ważny abonament,

– pojazd objęty był stawką zerową za postój.

3. Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej dokonuje się w biurze SPPN lub online na adres poczty elektronicznej biura. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Biuro SPPN można wnieść zażalenie do Burmistrza Miasta Żywiec za pośrednictwem Biura SPPN w terminie 7 dni od otrzymaniu informacji o nieuwzględnieniu reklamacji.

§ 16. Kontrolerzy SPPN nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz abonamentów.

 

 

UCHWAŁA NR LXV/450/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żywcu nr XXXVII/282/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Żywca, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat.